Implement

AquaOrange Software เราเป็นพาร์ทเนอร์ของ Zoho เราให้บริการศึกษาความต้องการในการใช้งานระบบ CRM ของลูกค้า และช่วยบริษัทลูกค้าต่างๆไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ปรับใช้ Zoho ในบริษัท ได้อย่างรวดเร็วและเปลี่ยนพวกเขาไปสู่การดำเนินธุรกิจทั้งหมดบน Zoho Applications

Zoho Authorized
zoho crm 1 1024x817 1
1

สำรวจและวางแผนกระบวนการทางธุรกิจและความต้องการของลูกค้า​

เพราะ Zoho มีหลายบริการให้เลือกใช้ เราจึงต้องสำรวจและวางแผนความต้องการของผู้ใช้ เพื่อเลือกใช้ Zoho ได้อย่างเหมาะสม และตรงจุดกับลูกค้าต้องการ

research zoho crm
setup Zoho CRM
2

ติดตั้ง การกำหนดค่า การใช้งาน​

ตั่งค่า Zoho ให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า กำหนดค่าฟังชั่นต่างๆ ให้กับลูกค้าให้เหมาะสมกับธุกิจที่ได้เก็บข้อมูลไว้

3

ปรับแต่ง

ปรับแต่ง Zoho ตามแผนที่วางไว้ และปรับแต่งเพิ่มเติมหากลูกค้าต้องการแก้ไขบยางส่วน

research zoho crm
setup Zoho CRM
4

ฝึกอบรมและใช้งานจริง

จัดการอบรมการใช้งานระบบ Zoho ทั้งในและนอกสถานที่ของลูกค้า หรือ รูปแบบออนไลน์ พร้อมทั้งคู่มือที่เข้าใจง่ายแและสามารถใช้งานได้จริง

4

การสนับสนุนหลังการใช้งาน

เรายินดีให้บริการหลังการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านการใช้งาน หรือด้านระบบ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ทีมงานของคุณจะใช้ Zoho ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามแผนที่วางไว้

help desk 1